Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:

designácia

autor(i): Olejár, Marián;

veda a technika » matematika » logika
veda a technika » sémantika

Designácia je relácia medzi jazykovým výrazom (menom, sign, ...) a konštruktom (zmyslom, construct, ...), ktorý nazývame aj designátom. Designáciou určujeme význam alebo zmysel (mena, znaku, mark, ...).

V bungeovskom sémantickom trojuholníku - denotácie, designácie a referencie - sú uvedené zložky vo vzťahu . Takto tvorí designácia vzťah jazykového prostriedku k predmetu reality (objektívnej skutočnosti) nie priamo, ale ako odrážajúceho sa v ľudskom vedomí, ako obsah pojmu. Teda designácia je relácia spájajúca jazykovú rovinu s pojmovou rovinou, čo zjednodušene v lingvistike chápeme ako intenziu pojmu.Citujte toto encyklopedické heslo ako:
Text: Olejár, Marián: designácia; Olejárova všeobecná encyklopédia
Odkaz: http://sk.olejar.eu/heslo/designacia/
Heslo bolo vytvorené 26. 02. 2010 a jeho posledná zmena prebehla 26. 02. 2010.