Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:
Zobrazuje sa 1 - 10 z 10 nájdených výsledkov. Strana: 1
1. abstrakt
Abstrakt je logicko - sémantický výsledok abstrakcie, kde sémantický trouholník je definovaný: designáciou D (konštrukty t.j. constructs = D (marks)); referenciou R (objects = R (constructs)) a

2. absurdita
Absurdita je vlastnosť či charakteristika vnútornej spornosti či inkonzistencie v rámci ľubovoľného druhu logiky. Sú v nej skryté logické protirečenia, ktoré odporujú daným logickým zákonom. Zna

3. absurdum
Absurdum v logike je vnútorne sporný výraz, ktorý je odvoditeľný do formy logického sporu, kde x je p a zároveň aj non p. Absurdum je to, čo odporuje logickým zákonom, pretože je vnútorne rozporné

4. argument
Argument vo všeobecnosti je dôkazový prostriedok nejakého tvrdenia, dôvod nejakého tvrdenia. V našom zmysle je to základný pojem logiky. Pre prípadné nedorozumenia je potrebné tento pojem rozliš

5. argumentácia
Argumentácia je racionálne odôvodňovanie pravdivosti či správnosti tvrdenia, názoru hľadaním správnych dôkazových prostriedkov ako dôvodov určitého tvrdenia. Tvrdenie môže byť pravdivé alebo nep

6. atomárny výrok
Atomárny výrok vo výrokovom počte sa nazýva výrok bez funktora či operátora. Zložený výrok je taký, ktorý nie je atomárny, t.j. obsahuje aspoň jeden funktor. Napríklad p, q sú atomárne výroky. Zlo

7. definícia rodovo - druhová
Definícia rodovo - druhová je postup pri zoznamovaní s menom (znakom, ...), postupom od znalosti všeobecnejšieho pojmu k špeciálnemu tak, že: 1) druhový pojem sa vyznačuje špecifickým predikátom

8. denotácia
Denotácia je relácia medzi jazykovým výrazom (menom, znakom, ...) a objektom v realite. Denotácia je priradenie v rámci existujúcich viacerých prístupov k "sémantickému trojuholníku", preto je roz

9. designácia
Designácia $$\mathcal{D}$$ je relácia medzi jazykovým výrazom (menom, sign, ...) a konštruktom (zmyslom, construct, ...), ktorý nazývame aj designátom. Designáciou určujeme význam alebo zmysel (me

10. dichotómia
Dichotómia vo všeobecnom význame znamená delenie dačoho na dvoje, dvojčlenné delenie, dvojitosť. V tradičnej logike ide o členenie (rozčlenenie) rodového pojmu na dve časti: druhový pojem a jeho

Zobrazuje sa 1 - 10 z 10 nájdených výsledkov. Strana: 1