Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:
Zobrazuje sa 11 - 20 z 28 nájdených výsledkov. Strana: 1, 2, 3
11. anuloid
Iný názov: torus, prstenec alebo kruhový prstenec Teleso, ktoré vznikne rotáciou (menšej) kružnice s polomerom r, ktorej stred S leží vo vzdialenosti R od osi o, pričom os o leží v rovine malej

12. argument
Argument vo všeobecnosti je dôkazový prostriedok nejakého tvrdenia, dôvod nejakého tvrdenia. V našom zmysle je to základný pojem logiky. Pre prípadné nedorozumenia je potrebné tento pojem rozliš

13. argumentácia
Argumentácia je racionálne odôvodňovanie pravdivosti či správnosti tvrdenia, názoru hľadaním správnych dôkazových prostriedkov ako dôvodov určitého tvrdenia. Tvrdenie môže byť pravdivé alebo nep

14. atomárny výrok
Atomárny výrok vo výrokovom počte sa nazýva výrok bez funktora či operátora. Zložený výrok je taký, ktorý nie je atomárny, t.j. obsahuje aspoň jeden funktor. Napríklad p, q sú atomárne výroky. Zlo

15. bilión
Bilión je číslo rovné 1012(= 1 000 000 000 000) pri dohode: milión je číslo 106, miliarda je 109, bilión je číslo 1012 (t.j. milión miliónov), biliarda je 1015, trilión je 1018, triliarda je 1021,

16. celé číslo
Celé číslo je prirodzené číslo (1,2,3,...), alebo nula (0), alebo opačné k prirodzenému číslu (..., -3, -2, -1). Pojem celé číslo vznikol rozšírením pojmu prirodzené číslo, resp. rozšírením množin

17. celistvý algebraický výraz
Celistvý algebraický výraz je pomocou operácií sčítania, odčítania a násobenia vytvorený zložený výraz z jednoduchých výrazov s písmenami, resp. premennými, bez písmen či premennej v menovateli.

18. charakteristika polohy štatistického súboru
Iný názov: stredná hodnota štatistického súboru. Charakteristika polohy štatistického súboru alebo stredná hodnota je číslo, ktorým možno svojím spôsobom charakterizovať celý súbor. Takže namies

19. ciferný súčet čísla
Ciferný súčet čísla zapísaného v desiatkovej sústave získame spočítaním cifier daného čísla. Cifry v desiatkovej sústave sú: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Číslica je synonymom cifry, takže hovorím

20. definícia rodovo - druhová
Definícia rodovo - druhová je postup pri zoznamovaní s menom (znakom, ...), postupom od znalosti všeobecnejšieho pojmu k špeciálnemu tak, že: 1) druhový pojem sa vyznačuje špecifickým predikátom

Zobrazuje sa 11 - 20 z 28 nájdených výsledkov. Strana: 1, 2, 3