Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:
Zobrazuje sa 1 - 10 z 28 nájdených výsledkov. Strana: 1, 2, 3
1. abscisa
Abscisa je x-ová súradnica bodu v rovine v karteziánskej sústave súradníc.

2. absolútna početnosť hodnoty znaku
Absolútna početnosť hodnoty znaku je počet $$n_i$$ štatistických jednotiek (prvkov zo štatistického súboru M), ktoré nadobúdajú hodnotu $$x_i$$, t.j. skúmaný znak $$x_i$$ nadobudne tú istú hodnotu

3. abstrakcia
Abstrakcia je myšlienkový postup, proces poznania pri prechode od zmyslového k racionálnemu poznaniu. Vo vede ide o analytický akt myslenia či uvažovania, pri ktorom v definícii pojmu či termínu

4. abstrakt
Abstrakt je logicko - sémantický výsledok abstrakcie, kde sémantický trouholník je definovaný: designáciou D (konštrukty t.j. constructs = D (marks)); referenciou R (objects = R (constructs)) a

5. abstraktné objekty
Abstraktné objekty (abstract entity, individuals, objects) sú čísla, množiny, geometrické útvary, ... nemajú priestorové ani časové umiestnenie. Na rozdiel od fyzikálnych objektov a historických u

6. absurdita
Absurdita je vlastnosť či charakteristika vnútornej spornosti či inkonzistencie v rámci ľubovoľného druhu logiky. Sú v nej skryté logické protirečenia, ktoré odporujú daným logickým zákonom. Zna

7. absurdum
Absurdum v logike je vnútorne sporný výraz, ktorý je odvoditeľný do formy logického sporu, kde x je p a zároveň aj non p. Absurdum je to, čo odporuje logickým zákonom, pretože je vnútorne rozporné

8. abudantné číslo
Číslo, ktorého súčet vlastných deliteľov je menší ako dané číslo sa nazýva abudantné číslo. Napr. delitele čísla 10 sú 1, 2, 5. Ich súčet je 8, čo je menšie než 10, t.j. 10 je abudantné číslo

9. adícia
Adícia je názov pre matematické operácie: sčítanie, sčítavanie, sčitovanie a súčet.

10. algebraická rovnica s jednou neznámou
Algebraická rovnica s jednou neznámou je v tvare f(x) = 0, kde f je reálna funkcia jednej premennej. Ak f je polynóm n-tého stupňa, t.j. $$f(x)= a_0x^n + a_1x_{n-1} + ... + a_{n-1}x + a_n$$, p

Zobrazuje sa 1 - 10 z 28 nájdených výsledkov. Strana: 1, 2, 3