Olejar.eu
   kníhkupectvo a antikvariát    registrácia   prihlásenie
Hľadaj v encyklopédii:
Zobrazuje sa 1 - 10 z 125 nájdených výsledkov. Strana: 1, 2, 3, ..., 13
1. a.d.
Anno Domini - roku pána (A.D., ad, AD). Latinská skratka označujúca letopočet po Kristovi (od roku 0 vyššie). Podobne ako označenie: nášho letopočtu (n.l.).

2. ab initio
z latinčiny: od začiatku skratka: ab init

3. abdukcia
Abdukcia (latinsky abductio) je odtiahnutie od osi; pohyb končatín od stredovej roviny tela alebo palca od osi končatiny. Abdukcia horných končatín je upaženie; abdukcia dolných končatín je unožen

4. abduktor
Abduktor - (latinsky) je sval, ktorý vykonáva abdukciu, t.j. taký sval, ktorý svojou kontrakciou odďaľuje časť tela od stredovej osi. Je to odďaľovač, odťahovač, odchyľovač.

5. abscisa
Abscisa je x-ová súradnica bodu v rovine v karteziánskej sústave súradníc.

6. absencia
Všeobecne znamená neprítomnosť či chýbanie veci alebo prvku, vlastnosti alebo vzťahu v množine, či v oblasti danej úvahy. Neprítomnosť sa chápe v priestore (aj abstraktnom) a v čase. vat soc

7. absolútna početnosť hodnoty znaku
Absolútna početnosť hodnoty znaku je počet $$n_i$$ štatistických jednotiek (prvkov zo štatistického súboru M), ktoré nadobúdajú hodnotu $$x_i$$, t.j. skúmaný znak $$x_i$$ nadobudne tú istú hodnotu

8. abstrakcia
Abstrakcia je myšlienkový postup, proces poznania pri prechode od zmyslového k racionálnemu poznaniu. Vo vede ide o analytický akt myslenia či uvažovania, pri ktorom v definícii pojmu či termínu

9. abstrakt
Abstrakt je logicko - sémantický výsledok abstrakcie, kde sémantický trouholník je definovaný: designáciou D (konštrukty t.j. constructs = D (marks)); referenciou R (objects = R (constructs)) a

10. abstraktné objekty
Abstraktné objekty (abstract entity, individuals, objects) sú čísla, množiny, geometrické útvary, ... nemajú priestorové ani časové umiestnenie. Na rozdiel od fyzikálnych objektov a historických u

Zobrazuje sa 1 - 10 z 125 nájdených výsledkov. Strana: 1, 2, 3, ..., 13